The Possibilities Of Using Horn Combination For The Outer Ear Modelling

International Journal of Applied Physics
© 2019 by SSRG - IJAP Journal
Volume 6 Issue 2
Year of Publication : 2019
Authors : Derkach N, Morozko P, Lunyova S

pdf
How to Cite?

Derkach N, Morozko P, Lunyova S, "The Possibilities Of Using Horn Combination For The Outer Ear Modelling," SSRG International Journal of Applied Physics, vol. 6,  no. 2, pp. 22-27, 2019. Crossref, https://doi.org/10.14445/23500301/IJAP-V6I2P104

Abstract:

The electroacoustic model of outer ear’s department of the auditory system presented in this work. The auricle presented as a horn that works on the reception of sound waves. A piece of short narrow rigid tube is imitating the outer ear canal. The comparison of received results with the calculations with the help of the wave theory was completed with the purpose of rating the possibility of application the method of electroacoustic analogies to the calculation of the receiver. The calculated frequency dependence of the gain on power of the external ear is proving the experimental data about the high frequency nature of the amplification of sound.

Keywords:

auditory system, outer ear, auricle, outer ear canal, horn combination, electroacoustic modelling, power gain.

References:

[1] Gelfand S. Slukh: vvedenie v psiholigicheskuyu i phisiologicheskuyu acousticu. - M.:Meditsina, 1984.-350s.
[2] Al’tman Y. Rukovodstvo po audiologii /Y. Al’tman, G. Tavartkiladze. -M.:DMK Press, 2003.-360 s.
[3] Morz F. Kolebaniya i zvuk. -M.: Gostekhizdat, 1937. -465s.
[4] Goutin Y. Izbranniye trudy. –L.:Sudostroyeniye, 1977.-597s.
[5] Furduyev V. Electroacoustika.-M.: Gos. Izd-vo tekhn.-teor.lit., 1948.-256s.
[6] Luniova S., Didkovskiy V., Pedchenko O. Acoustica movorvorennia//Navchalniy posibnyk.- Lap Lambert Publishing, 2018.-135s.
[7] Fant G. Acousticheskaya teoriya recheobrazovaniya.- M.:Nauka, 1964.-284s.
[8] Laurent T. Matematisk behandling av kontinuerligt inhomogena ledningar medelst ekvivalenter samt exempel på metodens användning för olika praktiska problem", Tekniska meddelanden från Kungl, telegrafstyrelsen, pp. 113, 1940.
[9] Luniova S., Didkovskiy V., Kalinin S. Metod analisu zvukovykh poliv u vuz’kyh conichnih trubah z zhorstkymy stinkamy//Electronika i zvyazok, №6, 38-43, 2013.
[10] Marieev G.O. Sovriemenniye priedstavleniya o sriednem ukhe I ego matematicheskiye modeli// Saratovskiy nauchno-meditsinskiy jurnal- 8. № 1. S. 096-100, 2012.
[11] Purcell D.W. Estimating bone conduction transfer functions using otoacoustic emissions// Journal of the Acoustical Society of America, vol.144, no. 2, pp. 907-917, 2003.
[12] Frolov K.V. Infrazvuk, vibratsiya, chelovek. –M.: Machinostroyeniye, 1946.-304s.
[13] Nayda S.A. Formula serednyogo vukha liudyny v normi. Vidbyttya zvyky vid barabannoyi peretynky//Akustychniy visnyk.-T.5, №3, s. 46-51, 2002.
[14] Luniova S.A., Morozko T.V., Zamsha K.S. Mozhlyvosti modeliuvannya povitryanoho kanalu slukhovoi systemy// Microsystemy, electronica ta akustica, №4, s. 82-87, 2018.
[15] Reley (J.V.Stratt). Teoriya zvuka.- T.1. – V.-L.: Gos. Izd-vo tekhn.-teor.lit., 1940.-499 s.
[16] Webster A.G. Acoustical impedance, and theory of horns and of the phonograph//Peoc.Nat. Acad.Sci., 5, 1919.- p. 275-282. Reprinted in I.Audio Eng.Soc., 1977, v.25(1-2), pp. 24-28.
[17] Ballantine. S. Journal of the Franclin Institute, vol, 203, pp.85-101, 1927.
[18] Rzhevkin S.N. Kurs lektsiy po teorii zvuka.- M.: Izd-vo MGU, 1960.
[19] Kharkevich A.A. Electroacusticheskaya apparatura. –M.:Leningrad, 1933.-252 s.
[20] Flangan J. Analiz, sintez i vospriyatiye zvuka. –M.: Svyaz’,1968.